دانلود فایل های دانشجویی , دستورالعمل های اجرای.مستندات.روش های اجرایی.تحقیق ,مقاله , پاورپوینت و ...

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

pic1 pic2 pic3

دانلود گزار ش کار تیتراسیون اسیدوباز

دانلود گزار ش کار تیتراسیون اسیدوباز فرمتword

12صفحه

 

تیتراسیون اسیدوباز:

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺣﺠﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﯿﺪ ﻭﺑﺎﺯﺗﯿﺘﺮﺍﺳﯿﻮﻥﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ، ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮﺩﺩ، ﺗﯿﺘﺮﺍﺳﯿﻮﻥ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

                                      

ﻣﻘﺪﻣﻪ :

ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﺠﺰﯾﻪﺣﺠﻤﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺟﺴﻢ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺍﺯﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ،ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ. ﺩﺭ ﺗﯿﺘﺮﺍﺳﯿﻮﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﺁﻫﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺣﺎﻭﯼ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﻭﺯﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﮐﯽﻭﺍﻻﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺴﻢ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﻧﻘﻄﻪ ﺍﮐﯽﻭﺍﻻﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ، ﻣﻘﺪﺍﺭﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦﻧﻘﻄﻪ ﺭﺍ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻢ ﺍﺭﺯﯼ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺭﻭﺵ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ:

ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺗﯿﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ، ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ،ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﯿﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﯿﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪﻩ ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﯿﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻝ:


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
1493_1950539_2325.zip90.3k

دانلودمقاله لاتین انتقاد گرایی وانتقادازطریق نظرات غذای صفحه Instagram غذاها ی رایج در میان مردم ایران(تحقیق درموردغذاها به زبان انگلیسی)

دانلودمقاله لاتین انتقاد گرایی وانتقادازطریق نظرات غذای صفحه  Instagram غذاها ی رایج در میان مردم ایران فرمتword به زبان انگلیسی   12صفحه Criticism and respond to criticism through comments of Instagram food page "cuisine" among Iranian people         This study examines speech act theory on criticism and responds to criticism among Iranian people w ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله 50نکته کلیدی در یادگیری زبان

دانلود مقاله 50نکته کلیدی در یادگیری زبان فرمتword 10صفحه   50نکته  کلیدی  در  یادگیری  زبان                             ۱ .  از  اشتباه  کردن  در  زبان  انگلیسی  نترسید .   با  اعتماد & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود لغات ترکی در انگلیسی

دانلود لغات ترکی در انگلیسی فرمتword   6صفحه لغات ترکی در انگلیسی زبان ترکی،تنها زبانیست که کمترین ورودی کلمات بیگانه را به خود اختصاص داده است،تنها  ۲  درصد زبان ترکی کلمات بیگانه هستند.این  ۲  درصد از زبانهای انگلیسی،فرانسه و آلمانی وارد شده اند … بر عکس این موضوع نیز صادق است البته با تفاوت کمیتی چشمگیری. به غیر از این سه زبان،زبان ترکی در زبان های دیگر نیز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه